Stadgar

Stadgar för föreningen Dr. Fikri Izgins fond
Hemort: Södertälje kommun
Bildat den 1 oktober 2011:

§ 1 Syfte
Föreningens syfte är att:

 • motivera och stödja ekonomiskt, i form av stipendier, suryoye studenter i Mellanöstern, med prioritet på Turkiet, i enighet med Fikri Izgins önskemål i syfte att stimulera suryoye studenter till fortsatta studier på gymnasie- och högskolenivå.
 • stödja och motivera medlemmarna till att engagera sig inom olika sociala och kulturella aktiviteter samt främja integrationen.

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att genom samarbeta mellan olika grupper och områden öka deltagarnas självkänsla och kunskaper på ett sådant sätt

 • att de kan vara delaktiga i samhället
 • att meningsfull fritidsverksamhet skapas
 • att kultur och olika kulturverksamheter stödjas
 • att integration från olika perspektiv diskuteras

§ 3 Ansökan om medel
Ansökan om medel ur fonden ska ske via en blankett på fondens hemsida www.drfikriizginsfond.com. Maxbelopp för medel ur fonden är 2000 svenska kronor per termin.

§ 4 Beroende
Fonden är partipolitiskt obunden.

§ 5 Medlemskap
Rätt till medlemskap har fysiska och juridiska personer som godkänner föreningens stadgar och betalar medlemskap till föreningen.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet

§ 7 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till och med 31 december.

§ 8 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.Erlagd årsavgift återbetalas inte, oavsett tidpunkt för utträdet.

§ 9 Årsmöte
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls vartannat år senast 30 april varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet skall vara behörigt måste medlemmarna meddelas två veckor i förväg genom skrivelse via hemsidan, mail och sms.

Följanden ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justeringsman/män
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
 6. Ekonomisk berättelse för föregående år
 7. Revisionsberättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande
 10. Val av nya styrelseledamöter
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Årets verksamhetsplan
 14. Övriga ärenden
 15. Avslutning

§ 10 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen består av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvaratar medlemmarnas. Styrelsen väljs på årsmötet för 2 år och tillträder direkt efter valet.

§ 11 Revisor(er)
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en ordinarie och en ersättare till revisorer.

§ 12 Valberedning
Till valberedning väljs 3 personer på årsmötet. Valberedningen skall lämna sitt förslag till årsmötet.

§ 13 Firmatecknare
Föreningens firmatecknare välj av styrelsen.

§ 14 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver extra årsmöte, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 15 Rösträtt
Alla medlemmar som är närvarande på äger rösträtt på årsmötet.

§ 16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmötet. För att vara giltig måste ändringarna antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till årsmötet.

§ 17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på årsmöten. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst två tredjedelar av medlemmarna vägra godkänna upplösningen. Vid upplösning av föreningen skall dess skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar gå till verksamhet i enighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.